Privacy

Privacybeleid Surf & Ride
Laatst gewijzigd: 20 augustus 2021

Inleiding
Welkom op de website van Surf & Ride.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van het organiseren van de Pakketreizen van Surf & Ride & van bezoekers van haar website. Verwerkingsverantwoordelijke is Develop with Nick, Harstenhoekweg 59, 2587 SC, ’s-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87488078, hierna aangeduid als: “Develop with Nick”.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Daarom is het verstandig om dit document regelmatig te bekijken.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Develop with Nick verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch


Doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om Pakketreizen te kunnen organiseren. Hierbij gaat het om de volgende acties en grondslagen:

Wettelijke verplichting:

 • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uitvoering van de overeenkomst:

 • Het kunnen afhandelen van jouw betaling;
 • Het versturen van boekingsbevestigingen en facturen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Develop with Nick bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven staande doelen na te streven. Facturen met persoonsgegevens bewaren wij maximaal 7 jaar in verband met wettelijke verplichtingen voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Develop with Nick verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de reizen (zoals aan de accommodaties) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen
Wanneer Develop with Nick jouw persoonsgegevens (als betrokkene) verwerkt, heb je de volgende rechten jegens Develop with Nick als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Recht op inzage: het recht om je persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om je persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om je persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
 • Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Develop with Nick doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door Develop with Nick gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in het geval van een verwerking op basis van toestemming. Develop with Nick verwerkt geen persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

Mocht je vragen of verzoeken hebben omtrent de bescherming van je persoonsgegevens kun je hiervoor contact opnemen met Develop with Nick. Bij het uitoefenen van je rechten zoals hierboven beschreven kun je ons als volgt benaderen. Je stuurt dan een e-mail of brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer  aan info@developwithnick.com respectievelijk Develop with Nick, Harstenhoekweg 59, 2587 SC, ’s-Gravenhage, onder vermelding van ‘privacy’. Indien wij dat noodzakelijk achten, kan ter verificatie een kopie van een identiteitsdocument worden opgevraagd (je mag de foto en het BSN dan afdekken). Je ontvangt binnen een redelijke termijn antwoord (maar uiterlijk binnen een maand, tenzij het een complex verzoek of misbruik van recht betreft). Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat je vindt dat Develop with Nick onrechtmatig persoonsgegevens van je verwerkt. Develop with Nick stelt het op prijs als je, voordat je die stap zet, eerst contact met Develop with Nick opneemt om te zien of we je klacht in onderling overleg kunnen oplossen.

*Als je alleen reist, krijg je een bed in een gedeelde kamer. Mocht je dit niet willen, kan je dit aangeven bij opmerkingen. Dan kunnen we je informeren over de andere opties

**Als je met een groep reist deel je in tweetallen een privekamer. De prijs voor een oneven aantal mensen zal iets hoger uitvallen omdat 1 persoon dan een prive kamer krijgt. Dit zie je terug in je offerte later.

Bedankt voor je aanvraag!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op om deze te bespreken en je avontuur te bevestigen.